สำนักงานคณบดีเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนงานหลักของคณะ ซึ่งได้แก่ งานผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานด้านความร่วมมือ กับต่างประเทศ งานโครงการต่าง ๆ เพื่อให้งานดังกล่าวดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและ เป้าหมายของคณะฯ ทั้งนี้ลักษณะงานของสำนักงานคณบดี จะเป็นลักษณะงานประสานงานให้ข้อมูลแก่ผู้บริการ คณาจารย์ งานบริการแก่นิสิตด้านต่าง ๆ ซึ่งได้แบ่งงานออกเป็นงานด้านต่าง ๆ และมีหัวหน้างานรับผิดชอบงานโดยตรง

รายงานผลโครงการ

รายงานผลโครงการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ40ปี by nantawat
รายงานผลโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การใช้งาน Google Applications เพื่อการบริหารจัดการ เอกสารร่วมกัน by nantawat
รายงานผลโครงการ แยกขยะลดมลภาวะ ลดโลกร้อน by nantawat
โครงการฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ครั้ง 4 (27 มิ.ย.56) by nantawat
โครงการฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ครั้ง 3 (มิ.ย.56) by nantawat
โครงการงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวา มหาราช ปี 2555 by nantawat
โครงการ การปฏิบัติตนตามมาตราการประหยัดพลังงาน by nantawat
โครงการ ขึ้น – ลงบันไดเพื่อสุขภาพ by nantawat
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปะ สถาปนาคณะฯ (22 ส.ค. 55) by nantawat
โครงการติดตามความก้าวหน้าใช้งานระบบ e-meeting(24 ม.ค. 56) by nantawat