งานคลังและพัสดุ

ภาระงานหลัก

 1. ตรวจสอบยอดเงินของคณะฯ ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี
 2. คุมยอดการใช้จ่ายเงินของคณะฯ ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ
 3. ทำรายงานการใช้จ่ายเงินของคณะฯ
 4. ทำรายงานการใช้จ่ายเงินพัฒนาวิชาการของคณะฯ
 5. เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
 6. เบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร 
 7. เบิกเงินค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ
 8. เบิกเงินค่าจ้างอาจารย์เกษียณอายุราชการ
 9. เบิกเงินค่าจ้างพนักงานประจำและชั่วคราว
 10. เบิกเงินสมนาคุณผู้บริหาร
 11. เบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการและอาจารย์ชาวต่างประเทศ
 12. เบิกเงินค่าสอนอาจารย์พิเศษ
 13. เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
 14. เบิกเงินทุนการศึกษาของนิสิตและข้าราชการ
 15. เบิกเงินค่าวัสดุ
 16. เบิกเงินค่าครุภัณฑ์ 
 17. เบิกเงินค่าซ่อมครุภัณฑ์
 18. เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 19. เบิกเงินค่าลงทะเบียน  ลงบัญชี
 20. ทำรายงานการเงินส่งหน่วยตรวจสอบภายใน
 21. เช็คยอดเงินรายได้สะสมในแต่ละปีกับกองคลัง

บุคลากร

 

นายอาคม  ธูปสุวรรณ  
(หัวหน้างานคลังและพัสดุ) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16281 
email : arkom@g.swu.ac.th 

 

นางปิยกานต์  ศรีพรสวรรค์ 
(นักวิชาการเงินและบัญชี) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16281 
email : piyakarn@g.swu.ac.th

 

นางสาวชุลีรัตน์ สุนทรรัตน์ 
(นักวิชาการพัสดุ) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16252 
email : chulerat@g.swu.ac.th

นางวารินทร์  ศิลปไพราช 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16203 
email : varin@g.swu.ac.th

 

นางกานต์ชนิต ปุณะศิริ
(นักจัดการงานทั่วไป) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16252 
email : karnchanit@g.swu.ac.th


 

    นายอาคม  ธูปสุวรรณ  
(หัวหน้างานคลังและพัสดุ) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16281 
email : arkom@g.swu.ac.th 
         
               
    นางปิยกานต์  ศรีพรสวรรค์ 
(นักวิชาการเงินและบัญชี) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16281 
email : piyakarn@g.swu.ac.th
    นางสาวชุลีรัตน์ สุนทรรัตน์ 
(นักวิชาการพัสดุ) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16252 
email : chulerat@g.swu.ac.th
   
               
    นางวารินทร์  ศิลปไพราช 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16203 
email : varin@g.swu.ac.th
    นางกานต์ชนิต ปุณะศิริ
(นักจัดการงานทั่วไป) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16252 
email : karnchanit@g.swu.ac.th