งานนโยบายและแผน

ภาระงานหลัก

  1. หน่วยงานนโยบายและแผน
  2. หน่วยงานแผนงบประมาณ
  3. หน่วยวิจัยสถาบัน
  4. หน่วยงานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ
  5. หน่วยงานวางแผนบุคลากร
  6. จัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตร์ (ตามรอบปีการศึกษา) 
  7. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตร์ (ตามรอบปีงบประมาณ)
  8. รับผิดชอบงานควบคุมภายใน
  9. งานแบบสำรวจ / การประเมินผล  (สำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะฯ , สำรวจภาวะการได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษา , สำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง ,  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน)
  10. ดูแลระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพของคณะฯ (ระบบ FIS)

บุคลากร

 

 

นางสาว ญานิศา ลากูล
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
โทรศัพท์ 022601661 ต่อ 16280 
email : yanisal@g.swu.ac.th