งานบริการการศึกษา

ภาระงานหลัก

 1. การขอเทียบโอน
 2. จัดตารางสอน จัดห้องเรียน ห้องสอบ ห้องประชุม
 3. การขอเทียบโอน
 4. บริการให้คำปรึกษาการลงทะเบียน  ข้อมูลการศึกษา
 5. ประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษา
 6. การออกหนังสือรับรองความประพฤติ
 7. ทุนการศึกษา
 8. รับผลการเรียนนิสิต
 9. ประสานงานด้านหลักสูตร
 10. ให้คำแนะนำและดำเนินการเรื่อง คำร้องนิสิต  ตลอดจนให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 11. ให้บริการสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นและสนับสนุนต่อการเรียนการสอน
 12. การปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคาร
 13. งานรักษาความปลอดภัย
 14. งานจัดเลี้ยง

บุคลากร

 

นางไพรัตน์  ไม้แก้ว 
(หัวหน้างานบริการการศึกษา) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16204
email : pairat@g.swu.ac.th

 

 

นางสาวศุภวรรณ รชตะเพิ่มพูน
(นักวิชาการศึกษา) 
โทรศัพท์ 026495000
email : suphawan@g.swu.ac.th

 

 


(นักวิชาการศึกษา) 
โทรศัพท์ 022601661 ต่อ 11032 
email : 

นายขุนแผน แสงทุย 
(ผู้ปฏิบัติงานช่าง) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16254 
email : khunpan@g.swu.ac.th

 

นายชาญ บุนนาค 
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16254 
email : chan@g.swu.ac.th

นายนันตวรรธน์ กันยาทอง 
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16224
email : nantawat@g.swu.ac.th

 

นางสาวสำราญ  วันลานนท์ 
(พนักงานทั่วไป) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16210 , 16269 
email : samranp@g.swu.ac.th

นางสุภาณี  หาบ้านแท่น 
(พนักงานบริการ) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16206 
email :suphanee@g.swu.ac.th

 

นางประพิมพรรณ  เทียมจันทร์ 
(พนักงานสถานที่) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16303 
email : prapimpon@g.swu.ac.th

นางสาวหนูพวน เอี่ยมกลาง 
(พนักงานบริการ)
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16303 
email : snoopuan@g.swu.ac.th

 

นางสมปอง  เจริญรัตน์ 
(พนักงานบริการเอกสารทั่วไป)
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16207 
email : sompongch@g.swu.ac.th

 

 

 

 

    นางไพรัตน์  ไม้แก้ว 
(หัวหน้างานบริการการศึกษา) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16204
email : pairat@g.swu.ac.th
         
               
    นายขุนแผน แสงทุย 
(ผู้ปฏิบัติงานช่าง) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16254 
email : khunpan@g.swu.ac.th
    นายชาญ บุนนาค 
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16254 
email : chan@g.swu.ac.th
   
               
    นายนันตวรรธน์ กันยาทอง 
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16224
email : nantawat@g.swu.ac.th
    นางสาวสำราญ  วันลานนท์ 
(พนักงานทั่วไป) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16210 , 16269 
email : samranp@g.swu.ac.th
   
               
    นางสุภาณี  หาบ้านแท่น 
(พนักงานบริการ) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16206 
email :suphanee@g.swu.ac.th
    นางประพิมพรรณ  เทียมจันทร์ 
(พนักงานสถานที่) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16303 
email : prapimpon@g.swu.ac.th
   
               
    นางสาวหนูพวน เอี่ยมกลาง 
(พนักงานบริการ)
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16303 
email : snoopuan@g.swu.ac.th
    นางสมปอง  เจริญรัตน์ 
(พนักงานบริการเอกสารทั่วไป)
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16207 
email : sompongch@g.swu.ac.th