งานบริหารและธุรการ

ภาระงานหลัก

 1. รับ - ส่งหนังสือด้วยระบบดิจิตอล
 2. โต้ตอบหนังสือราชการ
 3. เดินหนังสือราชการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
 4. ตรวจพิสูจน์อักษร
 5. การเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
 6. การรับงานพิมพ์
 7. การรับงานส่งถ่ายเอกสารและดิจิตอล
 8. งานเรียงเอกสารและเย็บชุด
 9. งานพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
 10. งานทำรูปเล่มเอกสาร 
 11. การขอใช้รถยนต์
 12. ดูแลเว็บไซต์
 13. ดูแลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
 14. การลาทุกประเภท
 15. การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
 16. การขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ
 17. จัดทำข้อมูลบุคลากร
 18. ใบลงเวลาปฏิบัติราชการ
 19. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

บุคลากร

 

 

 
 

นางสาวปุญญิสา  ยงศรีปัญญะฤทธิ์
(รักษาการหัวหน้างานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16099
email : punyisa@g.swu.ac.th

 

นางสาวสถาพร  มีเอี่ยม 
(ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 11031
email : sathap@g.swu.ac.th

 

นางประกาย  แพงคูณ 
(พนักงานพิมพ์) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 11031
email : praguy@g.swu.ac.th

นายสุรพล  พวงงาม
(พนักงานขับรถยนต์) 

โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16292
email : surapolp@g.swu.ac.th

 

นายสมศักดิ์  ประจง
(พนักงานบริการ งานขับรถยนต์) 

โทรศัพท์ 026495000
email : somsakp@g.swu.ac.th

นางสมปอง  เจริญรัตน์ 
(พนักงานเอกสารทั่วไป) 
โทรศัพท์ 026495000
email : sompongch@g.swu.ac.th

 

นางสุภาวดี  เปล่งเสียง 
(นักจัดการงานทั่วไป) 
งานศูนย์การศึกษาระดับปริญาตรี

โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16237
email : supawadee@g.swu.ac.th

 

นางสาวสุวิตตา  หงษ์ทอง
(ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป)
งานศูนย์การศึกษานานาชาติ

โทรศัพท์ 026495000 
email : suwitta@g.swu.ac.th

 

นางสาวพรทิพย์ งามเจริญสุวรรณ 
(นักจัดการงานทั่วไป)
งานศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16206
email : porntipng@g.swu.ac.th

นางสาวรัชฎา  แสงตะวัน 
(นักจัดการงานทั่วไป)
งานบุคคล
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16219
email : rutchada@g.swu.ac.th

 

นางสาวประทุมพร  ดวงเพ็ชร
(ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป)
งานศูนย์การศึกษาระดับปริญาตรี

โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16269
email : prathumporn@g.swu.ac.th

นางสาววนัชพร  อรรถสงวน
(ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป)
งานพัสดุ
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16219
email : vanatchaporn@g.swu.ac.th