งานบริหารและธุรการ

ภาระงานหลัก

 1. รับ - ส่งหนังสือด้วยระบบดิจิตอล
 2. โต้ตอบหนังสือราชการ
 3. เดินหนังสือราชการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
 4. ตรวจพิสูจน์อักษร
 5. การเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
 6. การรับงานพิมพ์
 7. การรับงานส่งถ่ายเอกสารและดิจิตอล
 8. งานเรียงเอกสารและเย็บชุด
 9. งานพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
 10. งานทำรูปเล่มเอกสาร 
 11. การขอใช้รถยนต์
 12. ดูแลเว็บไซต์
 13. ดูแลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
 14. การลาทุกประเภท
 15. การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
 16. การขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ
 17. จัดทำข้อมูลบุคลากร
 18. ใบลงเวลาปฏิบัติราชการ
 19. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

บุคลากร

 

 

 
 

นางสาวปุญญิสา  ยงศรีปัญญะฤทธิ์
(งานบุคคล)
โทรศัพท์ 022601661 ต่อ 16279
email : punyisa@g.swu.ac.th

 

นางสาวสถาพร  มีเอี่ยม 
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร) 
โทรศัพท์ 022601661 ต่อ 16282
email : sathap@swu.ac.th

 

นางประกาย  แพงคูณ 
(พนักงานพิมพ์) 
โทรศัพท์ 022601661 ต่อ 16207 , 16210 
email : praguy@swu.ac.th

นายสุรพล  พวงงาม (พนักงานขับรถยนต์) 
โทรศัพท์ 022601661 ต่อ 16278
email : surapolp@swu.ac.th

 

นายสมศักดิ์  ประจง (พนักงานขับรถยนต์) 
โทรศัพท์ 022601661 ต่อ 16278 
email : somsakp@swu.ac.th

นางสมปอง  เจริญรัตน์ 
(พนักงานเอกสารทั่วไป) 
โทรศัพท์ 022601661 ต่อ 16207 
email : sompongch@swu.ac.th

 

นางสุภาวดี  เปล่งเสียง 
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
โทรศัพท์ 022601661 ต่อ 16237
email : supawadee@swu.ac.th

 

นางสาวสุวิตตา  หงษ์ทอง
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
โทรศัพท์ 022601661 ต่อ 16303
email : suwitta@g.swu.ac.th

 

นางสาวพรทิพย์ งามเจริญสุวรรณ 
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
โทรศัพท์ 022601661 ต่อ 16262
email : porntipng@swu.ac.th

นางสาวรัชฎา  แสงตะวัน 
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
โทรศัพท์ 022601661 ต่อ 16219
email : rutchada@swu.ac.th

 

นางสาวประทุมพร  ดวงเพ็ชร
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
โทรศัพท์ 022601661 ต่อ 16269
email : prathumporn@swu.ac.th

นางสาววนัชพร  อรรถสงวน
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
โทรศัพท์ 022601661 ต่อ 16219
email : vanatchaporn@swu.ac.th