สุนทรียภาพทางวัฒนธรรม

สุนทรียภาพทางวัฒนธรรม
คณะกรรมการ
240/2560 คณะกรรมการบริหารงานรักษ์สิ่งแวดล้อมสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม (Lean Management)
239/2560 คณะทำงานดำเนินงานรักษ์สิ่งแวดล้อมสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม  (Lean Management)

นโยบาย/ แผนการอนุรักษ์พลังงาน
นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559
นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน  ปี 2558
แผนดำเนินงานการประหยัดพลังงาน คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2558
มาตราการประหยัดและ/หรือลดพลังงาน 2556

แผนการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงานสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 2555 – 2558 
ปฏิทินงานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค 2556

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมจัดบอร์ดรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการแบบลีน 
โครงการ Big Cleaning Day คณะมนุษยศาสตร์ 
โครงการคัดแยกขยะคณะมนุษยศาสตร์
โครงการ แยกขยะลดมลภาวะ ลดโลกร้อน 
โครงการ การปฏิบัติตนตามมาตราการประหยัดพลังงาน 
โครงการ ขึ้น – ลงบันไดเพื่อสุขภาพ

การดำเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการ

คณะมนุษยศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรักษ์สิ่งแวดล้อม สุนทรียภาพทางวัฒนธรรม ประหยัดพลังงานและทรัพยากรคณะฯ โดยได้มอบหมายให้จัดทำแผนดำเนินงาน/มาตรการต่างๆ ในการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับบุคลากร ได้แก่ คณาจารย์ นิสิต บุคลากร  ในการรักษาสภาพแวดล้อม สร้างสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม และร่วมกันประหยัดพลังงานและทรัพยากรคณะฯ

2. มีแผนการดำเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานโดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ
คณะมนุษยศาสตร์มีแผนการดำเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม สุนทรียภาพทางวัฒนธรรม ประหยัดพลังงาน และประหยัดทรัพยากรคณะฯ ตามแผนกลยุทธ์คณะฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เป้าประสงค์ที่ 5.2 การบริหารงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม แผนงานโครงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากร และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จด้านความร่วมมือรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานและทรัพยากรคณะฯ การมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของคณะฯ มีแผนดำเนินงานสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมคณะฯ

3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผน
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม สุนทรียภาพทางวัฒนธรรมและประหยัดพลังงาน และประหยัดทรัพยากรคณะฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรสำนักงานคณบดีเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ การจัดบอร์ดรณรงค์การประหยัดพลังงาน การสำรวจสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ทางระบบ Online เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม ประหยัดพลังงานและทรัพยากร โดยมีนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน รักษาความสะอาดและความปลอดภัย มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของคณะฯ

4. มีการดำเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา
คณะมนุษยศาสตร์มีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เป้าประสงค์ที่ 5.2  การบริหารงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม แผนงานโครงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากร มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน โดยรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ นำข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดกิจกรรมในปีต่อไป และนำผลจากการสำรวจความรับผิดชอบต่อสังคม สุนทรียภาพทางวัฒนธรรมไปหารือในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานต่อไป 

5. มีการนำผลประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงหรือกำหนดแนวทาง ในการดำเนินงานปีต่อไป
คณะมนุษยศาสตร์ได้นำผลและข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการและที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมาใช้ในการปรับปรุง กำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านการประหยัดพลังงานของคณะฯ ในปีต่อไป เช่น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ได้พิจารณาแนวทางในการรณรงค์ให้บุคลากรประหยัดพลังงานไฟฟ้าในกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากกิจกรรมรณรงค์ขอความร่วมมือจากคณาจารย์ นิสิต บุคลากร เปิดเครื่องปรับอากาศตามเวลาราชการ คือ เปิดเวลา  08.30 น. และ ปิดเวลา  16.30 น. กิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ ประหยัดกระดาษ รณรงค์ให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต  ใช้กระดาษ 2 หน้า และประหยัดหมึกพิมพ์ โดยเฉพาะหมึกพิมพ์สี ซึ่งคณะฯ มีนโยบายให้งดการใช้หมึกพิมพ์สี โดยให้ใช้เฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้น เช่น การพิมพ์เกียรติบัตร พิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ มีการรณรงค์ให้คณาจารย์ บุคลากรสำนักงานคณบดี ตรวจสอบงานที่พิมพ์ให้ถูกต้อง ละเอียดรอบคอบก่อนสั่งพิมพ์ เพื่อไม่ให้มีการพิมพ์งานซ้ำ สิ้นเปลืองหมึกพิมพ์ นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หลักสูตร สำนักงานคณบดี จัดซื้อเครื่องปรินเตอร์สีดำเท่านั้น