การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 
แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2)
แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1
แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2
แบบ ปย.1
แบบ ปย.2 งวดก่อน
แบบ ปย.2 งวดปัจจุบัน


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง