บุคลากรสำนักงานคณบดี

  นางสาวปุญญิสา  ยงศรีปัญญะฤทธิ์
(ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี)
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16099
email : punyisa@g.swu.ac.th
         
               
  นางสาวสถาพร  มีเอี่ยม 
(ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 11031
email : sathap@g.swu.ac.th
    นางประกาย  แพงคูณ 
(พนักงานพิมพ์) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 11031
email : praguy@g.swu.ac.th
   
               
  นายสุรพล  พวงงาม
(พนักงานขับรถยนต์) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16292
email : surapolp@g.swu.ac.th
  นายสมศักดิ์  ประจง
(พนักงานบริการ งานขับรถยนต์) 
โทรศัพท์ 026495000
email : somsakp@g.swu.ac.th
   
               
  นางสมปอง  เจริญรัตน์ 
(พนักงานเอกสารทั่วไป) 
โทรศัพท์ 026495000
email : sompongch@g.swu.ac.th
    นางสาวรัชฎา  แสงตะวัน 
(นักจัดการงานทั่วไป)
งานบุคคล
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16281
email : rutchada@g.swu.ac.th
   
               
  นางสุภาณี  หาบ้านแท่น 
(พนักงานบริการ) 
โทรศัพท์ 026495000 
email :suphanee@g.swu.ac.th  
  นางสาวหนูพวน เอี่ยมกลาง 
(พนักงานบริการ) 
โทรศัพท์ 026495000
email : snoopuan@g.swu.ac.th
   
               
    นางประพิมพรรณ  เทียมจันทร์ 
(พนักงานสถานที่) 
โทรศัพท์ 026495000 
email : prapimpon@g.swu.ac.th 
  นางสาวสำราญ  วันลานนท์ 
(พนักงานทั่วไป) 
โทรศัพท์ 026495000 
email : samranp@g.swu.ac.th
   
               
    นางสาวศุภวรรณ  รชตะเพิ่มพูน 
(นักวิชาการศึกษา)
งานศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา /งานวารสาร /งานวิจัย
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16206
email : suphawan@g.swu.ac.th  
         
               
               
               
               
               
               
               

 

    นายอาคม  ธูปสุวรรณ  
(หัวหน้างานคลังและพัสดุ) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16281 
email : arkom@g.swu.ac.th 
         
               
  นางสาววนัชพร  อรรถสงวน
(ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป)
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16252
email : vanatchaporn@g.swu.ac.th
    นางสาวชุลีรัตน์ สุนทรรัตน์ 
(นักวิชาการพัสดุ) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16252 
email : chulerat@g.swu.ac.th     
   
               
  นางวารินทร์  ศิลปไพราช
(นักจัดการงานทั่วไป)
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16027
email : varin@g.swu.ac.th
  นางกานต์ชนิต ปุณะศิริ
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16281
email : karnchanit@g.swu.ac.th
   
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

  นางไพรัตน์  ไม้แก้ว 
(หัวหน้างานบริการการศึกษา) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16204
email : pairat@g.swu.ac.th
         
               
   นายขุนแผน แสงทุย 
(ผู้ปฏิบัติงานช่าง) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16254
email : khunpan@g.swu.ac.th
  นายชาญ บุนนาค 
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16254 
email : chan@g.swu.ac.th
   
               
    นายนันตวรรธน์ กันยาทอง 
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16059
email : nantawat@g.swu.ac.th    
  นางสาวสุวิตตา  หงษ์ทอง
(ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป)
งานศูนย์การศึกษานานาชาติ
โทรศัพท์ 026495000 
email : suwitta@g.swu.ac.th
   
               
  นางสุภาวดี  เปล่งเสียง 
(นักจัดการงานทั่วไป) 
งานศูนย์การศึกษาระดับปริญาตรี
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16237
email : supawadee@g.swu.ac.th
  นางสาวประทุมพร  ดวงเพ็ชร
(ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป)
งานศูนย์การศึกษาระดับปริญาตรี
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16269
email : prathumporn@g.swu.ac.th  
   
               
  นางสาวพรทิพย์ งามเจริญสุวรรณ 
(นักจัดการงานทั่วไป)
งานศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16206
email : porntipng@g.swu.ac.th
    นางปิยกานต์  ศรีพรสวรรค์ 
(นักจัดการงานทั่วไป) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16281 
email : piyakarn@g.swu.ac.th
   
               
               
               
                
               
               
               
               
               
               
               

 

  นางสาว ญานิศา ลากูล
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 16507 
email : yanisal@g.swu.ac.th