เกี่ยวกับสำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดีเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนงานหลักของคณะ ซึ่งได้แก่ งานผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ งานโครงการต่าง ๆ เพื่อให้งานดังกล่าวดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายของคณะฯ ทั้งนี้ลักษณะงานของสำนักงานคณบดีจะเป็นลักษณะงานประสานงานให้ข้อมูลแก่ผู้บริการ คณาจารย์ งานบริการแก่นิสิตด้านต่าง ๆ ซึ่งได้แบ่งงานออกเป็นงานด้านต่าง ๆ และมีหัวหน้างานรับผิดชอบงานโดยตรง

ปรัชญา

 สนับสนุนวิชาการ  ร่วมงานพันธกิจ  คือประสิทธิภาพของสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ปณิธาน

 ให้บริการสนับสนุนวิชาการ ร่วมงานทุกพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์  สนับสนุนพันธกิจหลักของคณะมนุษยศาสตร์  ให้บริการคณาจารย์  นิสิต  บุคคลทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสร้างภูมิทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น

พันธกิจ

  1. สนับสนุนงานจัดการเรียนการสอน  งานผลิตบัณฑิต  งานวิจัย  งานบริการทางวิชาการ  และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตร์ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. บริหารงานสำนักงานคณบดีทุกด้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ลดขั้นตอนในการทำงาน  ประหยัดงบประมาณและเวลา  ปรับภูมิทัศน์คณะฯ  เพื่อให้พันธกิจของคณะฯ  มหาวิทยาลัย  สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ์
  3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ   เพื่อให้ภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์บรรลุผลตามเป้าหมาย
  4. พัฒนางานให้เป็นระบบ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานของคณะมนุษยศาสตร์
  5. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เป้าหมาย

 สนับสนุนพันธกิจหลักในการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์