คู่มือปฏิบัติงาน

 

 • คู่มือปฏิบัติงานงานบริการการศึกษา 
  (นางไพรัตน์ ไม้แก้ว)
Download
 • คู่มือปฏิบัติงานงานบริการการศึกษา 
  (นางสาวชวิตรา ตันติมาลา)
Download
 • คู่มือปฏิบัติงานคลังและพัสดุ
Download1        Download2        Download3
 • คู่มือปฏิบัติงานนโยบายและแผน
Download1        Download2        Download3
 • คู่มือปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ
Download
 • คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
Download
 • คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
   
Download
 • คู่มือการปฏิบัคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ
  (นางปวีณา สีทอง)
Download
 • คู่มือปฏิบัติงานสารสนเทศ
  (นายนันวตรรธน์ กันยาทอง)
Download