หลักเกณฑ์การประเมินบุคลากร

หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน

1.หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 Download

2.หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขึ้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2556  Download

3.หลักเกณฑ์การพิจารณาการต่อสัญญาจ้างและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2556  Download