ข้อมูลประกอบการประเมินผลบุคลากร

รอบที่ 1 ปี 2559 Download

รอบที่ 1 ปี 2558

  • ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร  Download
  • สถิติผู้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  Download
  • การเข้าร่วมประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี  Download

ปีงบประมาณ 2556
1.รายงานการเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ  Download

2.รายงานการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ดูงาน Download
3.การเข้าร่วมประชุมของบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 56 - 31 มกราคม 57)
4.สถิติผู้เข้าร่วมโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (รอบการประเมินตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 - มกราคม 2557)

ปีงบประมาณ 2555

1.เรื่อง ทำอย่างไรจึงจะลดความสูญเปล่าในการบริหารจัดการ  Download
2.ประชุมวิชาการเรื่อง มศว IT วิชาการครั้งที่ 4  Download