งานบริการการศึกษา

ภาระงานหลัก
1.งานตารางสอน
2.จัดห้องเรียน/ห้องสอบ/ห้องประชุม/จัดกิจกรรม
3.งานทะเบียนนิสิต
4.การขอเทียบโอน
5.ทุนการศึกษา
6.การออกหนังสือรับรองความประพฤติ
7.ประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษา
8.รับ-ส่ง ผลการเรียนนิสิต
9.ประสานงานด้านหลักสูตร
10.ให้คำแนะนำและดำเนินการเรื่อง คำร้องนิสิต  ตลอดจนให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
11.ให้บริการสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นและสนับสนุนต่อการเรียนการสอน
 

ขั้นตอน/แนวปฏิบัติในการให้บริการ
1.ขั้นตอนการเทียบโอนรายวิชา ระดับปริญญาตรี Download
2.ขั้นตอนการขอใช้สถานที่ Download
3.ขั้นตอนคำร้องนิสิต คำร้องทั่่วไป ขอถอนวิชา ขอย้ายคณะฯ Download
4.ขั้นตอนจัดตารางสอน Download
5.ขั้นตอนทุนการศึกษา Download
6.ขั้นตอนรับ-ส่งผลการเรียน Download
7.ขั้นตอนจัดห้องเรียน-ห้องสอบ Download
8.แนวปฏิบัติการใช้ห้องเรียนคณะมนุษยศาสตร์ Download

ฝ่ายสื่อโสตทัศนูปกรณ์
ข้อมูลห้องเรียน