งานอาคารสถานที่

งานสาธารณูปโภค
               - แผนดำเนินงานซ่อม Download 
               - ฐานข้อมูลเครื่องปรับอากาศ อาคาร 2 Download 
               - ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ภายใน อาคาร 2 Download