งานอาคารสถานที่

ขั้นตอน/แนวปฏิบัติในการให้บริการ
               - ขั้นตอนการซ่อมงานอาคารสถานที่ Download
               - ขั้นตอนการซ่อมงานช่างเทคนิค Download
               - ขั้นตอนการซ่อมคอมพิวเตอร์ Download

มาตราการในการปฏิบัติงาน
                - มาตราการประหยัดพลังงาน
                 นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558 Download
                   แผนดำเนินงานการประหยัดพลังงาน คณะมนุษยศาสตร์ 23 เมษายน 2558 Download

งานสาธารณูปโภค
               - ปฏิทินงานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค Download     
               - ปฏิทินเปิด-ปิดลิฟท์ Download  (ใหม่ 27 ม.ค. 2557)
               - รายงานผลการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ Download     
               - รายชื่ออาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ และผังอาคาร 2 Download     
               - ข้อมูลพื้นที่ตึก2ตึก6และตึก 14 Download     
               - ข้อมูลวัสดุเครื่องใช้ไฟฟ้า Download     
               - ฐานข้อมูลเครื่องปรับอากาศ Download     
               - ข้อมูลโทรศัพท์ Download
               - ระบบประปาอาคาร2 Download     
               - วัสดุประจำห้องอาคาร2 Download     
               - รายงานผลการเดินตรวจความเรียบร้อยอาคารใหม่ Download
                - แผนดำเนินงานเครื่องดับเพลิงและประวัติการใช้งาน Download
                - ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสำนักงาน Download
                - ฐานข้อมูลเครื่องแสกนเนอร์ของบุคลากรสำนักงาน Download
                - ฐานข้อมูลปริ้นเตอร์สำนักงาน Download

ค่าใช้จ่ายงานสาธารณูปโภค
               - ค่าไฟฟ้าปี 2558 Download
               - ค่าไฟฟ้าปี 2557 Download
               - ค่าไฟฟ้าปี 2556 (มิย.-พย.56) Download
               - ค่าไฟฟ้าปี 2555-2556(มค.55-พค.56) Download     

               - ค่าโทรศัพท์ปี 2556(มค.-พย.56) Download
               - ค่าโทรศัพท์ปี 2555(มค.54-ธค.55) Download     

ข้อมูลการจัดสถานที่รอบอาคาร 2
               - จัดป้ายห้ามจอด Download     

               - จัดวางกรวยกั้นบริเวณหน้าอาคาร Download

งานป้องกันอัคคีภัย/ดับเพลิง
               - คู่มือมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย Download 
               - ข้อมูลถังดับเพลิงกล้องวงจรปิด Download